Privacy - E-learning Leesvaardigheid 3F | Pedagogisch medewerkers | Taal en Communicatie

Info@taalencommunicatie.nl
Ga naar de inhoud
Privacyverklaring

Jenny van der Ende Taal en Communicatie (TenC) hecht hoge waarde aan de bescherming van de privacy van de deelnemers en de opdrachtgever, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd).
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer of een online identificator.
TenC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij streven ernaar om het verzamelen van persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adres
- Overige contactgegevens (zoals e-mailadressen)
- Gegevens met betrekking tot de cursus (zoals de cursus die wordt gevolgd, de voortgang en aanwezigheid, resultaten van toetsen, de door u gegeven feedback en de betalingsgegevens).

Doel van de verwerking
We verzamelen de persoonsgegevens niet zonder reden. Uw gegevens worden verwerkt voor:
- Een betere dienstverlening naar u toe
- De deelnemersadministratie
- Kunnen reageren op vragen zowel voor, tijdens als na de cursus
- Het doen van mededelingen via mails en/of nieuwsbrieven
- Het afhandelen van uw betaling
- Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Taal en communicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Taal en communicatie) tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens
TenC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens van deelnemers worden tot 3 maanden na het afronden van de cursus bewaard voor administratieve doeleinden. Deze termijn kan afwijken als er gegevens nodig zijn voor wettelijke doeleinden zoals de belastingdienst.
De gegevens zullen nooit langer worden bewaard dan bij wet bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden
Taal en communicatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals overheidsinstanties). Enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn, zullen worden gedeeld. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TenC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (mits dit volgens de wet is toegestaan). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TenC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@taalencommunicatie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TenC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
TenC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@taalencommunicatie.nl.

Contact
Voor verzoeken omtrent inzien van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met: privacy@taalencommunicatie.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 18 april 2020 tot nader order.
BTW NL001171016B76 - KVK 54798302
© 2020 Jenny van der Ende Taal en Communicatie
Op je eigen tempo!
Op je eigen locatie!
Op je eigen niveau!
Voordelen van E-learning:
Terug naar de inhoud